Teisės akto projekto pavadinimas:

Vertinamas klausimas Klausimai (kriterijai) kokybės įvertinimui Pastabos ir komentarai
1. Problema, kurią siekiama išspręsti 1.1. Ar sprendžiama problema suformuluota trumpai / glaustai? ☐ Taip

☐ Ne

1.2. Ar sprendžiama problema suformuluota aiškiai / suprantamai ne srities specialistui? ☐ Taip

☐ Ne

2. Problemos mastas ir priežastys 2.1. Ar pateikti duomenys ir / ar argumentai įrodantys problemos egzistavimą? ☐ Taip

☐ Ne

2.2. Ar pateikti duomenys parodantys problemos mastą? ☐ Taip

☐ Ne

2.3. Ar nurodytos problemos vystymosi tendencijos? ☐ Taip

☐ Ne

2.4. Ar nurodyti problemos atsiradimą lėmę veiksniai ir aplinkybės? ☐ Taip

☐ Ne

3. Rezultatas, kurio tikimasi priėmus teisės aktą 3.1. Ar nurodytas konkretus laukiamas pokytis, kurio tikimasi įgyvendinus teisės aktą? ☐ Taip

☐ Ne

3.2. Ar siekiamas pokytis, jeigu galima, išreikštas kiekybiškai (nurodyti siekiamo rezultato rodikliai)? ☐ Taip

☐ Ne

4. Problemai spręsti svarstytos alternatyvos 4.1. Ar nurodytos kitos svarstytos problemos sprendimo alternatyvos (įskaitant nereguliavimo alternatyvas)? ☐ Taip

☐ Ne

4.2. Ar paaiškinta / argumentuota, kodėl jos atmestos? ☐ Taip

☐ Ne

5. Siūlomos priemonės problemai spręsti 5.1. Ar siūlomos priemonės problemai spręsti nurodytos trumpai ir aiškiai? ☐ Taip

☐ Ne

5.2. Ar pasiūlytos priemonės sprendžia problemą? ☐ Taip

☐ Ne

6. Tikslinės grupės, kurias gali paveikti teisės akto įgyvendinimas 6.1. Ar įvardintos konkrečios tikslinės grupės, kurias tiesiogiai ir / ar netiesiogiai paveiks siūlomas reguliavimas? ☐ Taip

☐ Ne

6.2. Ar pateiktas vertinimas, kaip siūlomas reguliavimas paveiks kiekvieną iš išvardintų grupių (tiesioginis ir /ar netiesioginis poveikis) pagrįstas argumentais ir / ar kiekybiniais vertinimais? ☐ Taip

☐ Ne

7. Apibendrinti poveikio vertinimo rezultatai 7.1. Ar visais reikiamais aspektais įvertintas siūlomo reguliavimo poveikis (teigiamas ir / ar neigiamas)? ☐ Taip

☐ Ne

7.2. Ar vertinimai pagrįsti argumentais ir / ar kiekybiniais duomenimis? ☐ Taip

☐ Ne

8. Informacija apie viešąsias konsultacijas 8.1. Ar vykdytos viešosios konsultacijos? ☐ Taip

☐ Ne

8.2. Ar pateikti apibendrinti viešųjų konsultacijų rezultatai (konsultacijų tikslas, su kuo konsultuotasi, paaiškinama, kaip konsultacijų rezultatai panaudoti rengiant teisės akto projektą ar jo galimo poveikio įvertinimą) ? ☐ Taip

☐ Ne

8.3. Ar pateikiamas argumentuotas paaiškinimas, kodėl nevykdytos viešosios konsultacijos? ☐ Taip

☐ Ne

9. Bendrieji reikalavimai kokybei 9.1. Ar kalba aiški, lengvai suprantama ne srities specialistui? ☐ Taip

☐ Ne

9.2. Ar dėstymas logiškas, naudojami argumentai suprantami? ☐ Taip

☐ Ne

Atlikto didesnio poveikio vertinimo apibendrinančios išvados ir rekomendacijos