MOKYMŲ PROGRAMA

„Įvadas į ex post vertinimą“, 4 val.
9:45-10:00 Registracija
10:00-10:30

 

(30 min.)

Prisistatymas ir susipažinimas
10:30-11:50

(80 min.)

Kas yra ex post vertinimas?

Ex post vertinimo apibrėžimas ir samprata. Ex post vertinimo tikslas ir vaidmuo viešosios politikos cikle. Ex post vertinimo santykis su ex ante vertinimu. Ex post vertinimų sistemos būklė Lietuvoje ir užsienyje. Kokiems teisės aktams turėtų būti atliekamas ex post vertinimas? Peržiūros nuostatos formulavimas.

11:50-12:00

(10 min.)

Apibendrinimas ir klausimai
12:00-13:00

(1 val.)

Pietų pertrauka
13:00-13:50

(50 min.)

Ex post vertinimų pavyzdžiai Lietuvoje ir užsienio šalyse

Trumpas STRATA parengto atliktų poveikio vertinimų katalogo pristatymas. Geroji ex post vertinimo praktika Lietuvoje ir užsienio šalyse (galimi gerosios praktikos pavyzdžiai – ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo mažinimui Lietuvoje vertinimas (2014 m.) ir Jungtinėje Karalystėje galiojusios įstatyminės nuostatos dėl priverstinio išėjimo į pensiją pakeitimo ex post vertinimas (2016 m.)).

13:50-14:00 Poilsio pertraukėlė
14:00-14:50

(50 min.)

Ex post vertinimo gairės ir svarbiausi etapai

Svarbiausios Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos nuostatos ir vertinimo gairės. Metodikoje įvardinti pagrindiniai ex post vertinimo etapai. Trys svarbiausi vertinimo kriterijai – veiksmingumo, poveikio ir rezultatyvumo (efektyvumo). EK ir Jungtinės Karalystės ex post vertinimo gairių (EK Geresnio reglamentavimo gairės (2017 m.) ir Jungtinės Karalystės Magenta book (2020 m.)) apžvalga.

14:50-15:00

(10 min.)

Apibendrinimas ir klausimai

 

Ex post vertinimo atlikimas“ (kiekybinės analizės metodai), 1 dalis, 4 val.
9:45-10:00 Registracija
10:00-10:05 

(5 min.)

Lektorių pristatymas
10:05-11:05

(1 val.)

Sąnaudų-naudos analizė (angl. Cost-Benefit Analysis (CBA)) ir sąnaudų efektyvumo analizė (Cost-Effectiveness Analysis (CEA))

Pagrindiniai sąnaudų-naudos ir sąnaudų efektyvumo analizės principai. Diskonto koeficiento ir grynosios dabartinės vertės taikymas. Jautrumo analizės taikymas rizikoms ir scenarijams vertinti.

11:05-11:45

(40 min.)

Darbas grupėse. Praktinė užduotis – konkretaus Lietuvoje galiojančio teisės akto sąnaudų ir naudos skaičiavimas. Kokias sąnaudas ir naudą reikėtų skaičiuoti? Kur būtų galima surinkti reikalingus duomenis?
11:45-12:00

(15 min.)

Darbo grupėse aptarimas
12:00-13:00 Pietų pertrauka.
13:00-13:15

(15 min.)

Darbo grupėse aptarimo pratęsimas
13:15-13:50

(35 min.)

Daugiakriterinė analizė (angl. Multi-Criteria Analysis (MCA))

Pagrindiniai daugiakriterinės analizės principai. Teisinio reguliavimo tikslų ir vertinimo kriterijų apibrėžimas. Kriterijų svorių nustatymas ir jautrumo analizės atlikimas.

13:50-14:00 Poilsio pertraukėlė
14:00-14:50

(50 min.)

Kontrafaktinė analizė

Kontrafaktinio scenarijaus apibrėžimas ir grynojo intervencijos poveikio skaičiavimas. Esminės sąlygos, kurioms esant galima atlikti kontrafaktinę analizę teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinime. Kontrafaktinės analizės tipai – panašiausių atvejų analizė, dvigubo skirtumo analizė (angl. difference-in-differences), regresijos netolydumų analizė (angl. regression discontinuity design), nutrauktos laiko eilutės analizė (angl. interrupted time series).

14:50-15:00

(10 min.)

Apibendrinimas ir klausimai

 

Ex post vertinimo atlikimas“ (kokybinės analizės metodai ir duomenų rinkimas), 2 dalis, 4 val.
9:45-10:00 Registracija
10:00-10:05 

(5 min.)

Lektorių pristatymas
10:05-11:05

(1 val.)

Teorija grįstas vertinimas (angl. theory-based evaluation)

Esminės sąlygos, kurioms esant verta atlikti teorija grįstą poveikio vertinimą. Intervencijos loginio modelio atkūrimas. Duomenys kaip įrankis, leidžiantis patikrinti loginio modelio priežastinių grandinių veikimą. Dviejų teorija grįsto poveikio vertinimo metodų pristatymas – prisidėjimo analizė (angl. Contribution Analysis) ir proceso atsekimas (angl. Process Tracing).

11:05-11:45

(40 min.)

Darbas grupėse. Praktinė užduotis – konkretaus Lietuvoje galiojančio teisės akto loginio modelio atkūrimas. Kaip būtų galima pritaikyti prisidėjimo analizę arba proceso atsekimą vertinant nurodyto teisės akto poveikį? Kokių duomenų reikėtų? Kokie būtų atliktos analizės trūkumai?
11:45-12:00

(15 min.)

Darbo grupėse aptarimas
12:00-13:00 Pietų pertrauka
13:00-13:15

(15 min.)

Darbo grupėse aptarimo pratęsimas.
13:15-13:50

(35 min.)

Antriniai duomenys ir jų panaudojimas ex post vertinime

Antrinių duomenų patikimumo kriterijai. Oficialioji statistika. Mokslinių tyrimų ir ekspertinių organizacijų duomenys. Reprezentatyvios visuomenės nuomonės apklausos.

13:50-14:00 Poilsio pertraukėlė
14:00-14:50

(50 min.)

Pirminiai duomenys ir jų panaudojimas ex post vertinime

Pirminių duomenų patikimumo kriterijai. Viešųjų konsultacijų atlikimas. Interviu ir fokus grupės.

14:50-15:00

(10 min.)

Apibendrinimas ir klausimai

 

Pasiruošimas ex post vertinimo atlikimui ir vertinimo ataskaitos parengimas“, 4 val.
9:45-10:00 Registracija
10:00-10:05 

(5 min.)

Lektorių pristatymas
10:05-10:45

(40 min.)

Kaip sudaryti gerą ex post vertinimo planą?

Detalaus planavimo svarba vertinimo procese. Tyrimo dizaino, metodų parinkimas. Gerieji tyrimo dizainų pavyzdžiai. Patarimai rengiant vertinimo tvarkaraštį. Rizikų įvardinimas.

10:45-11:45

(1 val.)

Darbas grupėse. Praktinė užduotis – suformuluoti vertinimo klausimus ir pasiūlyti tyrimų dizainą (metodų rinkinį) konkretaus teisės akto ex post poveikio vertinimui. Atlikdami užduotį dalyviai turėtų remtis mokymų metu įgytomis žiniomis apie skirtingus ex post poveikio vertinimo metodus. Kartu būtų aptariamos su siūlomu tyrimo dizainu susijusios rizikos ir jų valdymo priemonės
11:45-12:00

(15 min.)

Darbo grupėse aptarimas
12:00-13:00 Pietų pertrauka
13:00-13:15

(15 min.)

Darbo grupėse aptarimo pratęsimas
13:15-13:40

(25 min.)

Kaip sudaryti gerą vertinimo komandą? Kaip užtikrinti ex post vertinimui reikalingų duomenų surinkimą?

Pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti formuojant vertinimo komandą. Kaip užtikrinti, kad ex post vertinimui reikalingi duomenys būtų pradedami rinkti laiku?

13:40-14:10

(30 min.)

Ex post vertinimo ataskaitos parengimas, viešinimas, derinimas ir paskelbimas

Ex post vertinimo ataskaitos forma. Grįžtamojo ryšio surinkimas – derinimas su koordinuojančia institucija, suinteresuotų šalių nuomonių surinkimas. Ataskaitos paskelbimas.

14:10-14:20

(10 min.)

Poilsio pertraukėlė
14:20-14:50

(30 min.)

Ex post vertinimo rezultatų panaudojimas

Užsienio šalių gerosios praktikos užtikrinant vertinimo rezultatų panaudojimą apžvalga. Vertinimo kokybės priežiūros sistemos sukūrimo svarba.

14:50-15:00

(10 min.)

Apibendrinimas ir klausimai