MOKYMŲ PROGRAMA

„Įvadas į poveikio vertinimą“  1 dalis, 4 val.
9:45-10:00 Registracija
10:00-10:30

(30 min.)

Prisistatymas ir susipažinimas
10:30-10:45

(15 min.)

Trumpa esamos situacijos apžvalga (Saulius Kolyta, vyr. politikos analitikas, STRATA)

Įrodymais grįstas valdymas Lietuvoje: didesnio poveikio teisės aktai ir jų poveikio vertinimas, poveikio vertinimų kokybės priežiūra, viešosios konsultacijos, ex-post vertinimas ir kt. Praktinis šių iniciatyvų įgyvendinimas. Vyriausybės kanceliarijos ir STRATA vaidmuo poveikio vertinimo srityje. Poveikio vertinimo gairės, virtuali biblioteka. EK DG REFORM – EBPO projektas „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“.

10:45-11:40

(55 min.)

Poveikio vertinimo vaidmuo ir nauda teisėkūros procese (Prof. Ramūnas Vilpišauskas, TSPMI)

Ar įmanoma viešoji politika be poveikio vertinimo? Viešosios politikos (intervencijų) pagrindiniai bruožai ir reikalingumas. Poveikio vertinimo tikslai, nauda ir vieta viešosios politikos procese. Poveikio vertinimo rūšys. Kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai.

11:40-12:00

(20 min.)

Trumpa istorinė apžvalga (Prof. Ramūnas Vilpišauskas, TSPMI)

Lietuvos, ES ir atskirų valstybių patirtis ir geroji praktika poveikio vertinime.

12:00-13:00

(60 min.)

Pietų pertrauka
13:00-13:20 (20 min.) Poveikio vertinimas kitose šalyse (Saulius Kolyta, vyr. politikos analitikas, STRATA)

Atvejo studija. Praktinis poveikio vertinimų taikymas – Airijos, Australijos, Europos Sąjungos, JAV, Škotijos pavyzdžiai. Poveikio vertinimų vaidmuo priimant viešosios politikos sprendimus.

13:20-14:10 (50 min.) Pagrindiniai poveikio vertinimo etapai (I): problemos analizė ir aprašymas, tikslų nustatymas (Prof. Ramūnas Vilpišauskas, TSPMI; Saulius Kolyta, vyr. politikos analitikas, STRATA)

Kodėl dažnai aiškiai neapibrėžiama sprendžiama problema? Sprendžiamos viešosios politikos problemos santykis su priemonėmis.  Poveikio vertinimo pažymos struktūra. Problemos suformulavimas ir problemos masto pagrindimas duomenimis, problemą lėmę veiksniai ir aplinkybės. Tikėtinas pokytis išsprendus problemą.

14:10-15:00

(50 min.)

Darbas grupėse

 

„Įvadas į poveikio vertinimą“  2 dalis, 4 val.
9:45-10:00 Registracija
10:00-10:30

(30 min.)

Darbo grupėse rezultatų aptarimas

 

10:30-11:00

(30 min.)

Pakartojimas ir klausimai
11:00-12:00 (60 min.) Pagrindiniai poveikio vertinimo etapai (II): svarstomos alternatyvos, geriausios alternatyvos pasirinkimas (Prof. Ramūnas Vilpišauskas, TSPMI; Saulius Kolyta, vyr. politikos analitikas, STRATA)

Alternatyvų prasmė ir vaidmuo. Galimų alternatyvų spektras. Alternatyvos teisiniam reguliavimui (nereguliavimo priemonės). Alternatyvų palyginimas ir geriausios (tinkamiausios) alternatyvos pasirinkimas. Pasirinktos alternatyvos įgyvendinimas – siūlomos priemonės.

12:00-13:00

(60 min.)

Pietų pertrauka
13:00-13:30 (30 min) Pagrindiniai poveikio vertinimo etapai (III): tikslinės grupės (Prof. Ramūnas Vilpišauskas, TSPMI; Saulius Kolyta, vyr. politikos analitikas, STRATA)

Kas patiria intervencinių priemonių poveikį? Kas gauna naudą ir kas sumoka už viešąsias intervencijas? Tikslinių grupių apibrėžimas. Tikslinių grupių atrinkimas. Galimo poveikio tikslinėms grupėms įvertinimas. Kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai.

13:30-14:15

(45 min.)

Pagrindiniai poveikio vertinimo etapai (IV): apibendrinti poveikio vertinimo rezultatai (Prof. Ramūnas Vilpišauskas, TSPMI; Saulius Kolyta, vyr. politikos analitikas, STRATA)

Poveikio vertinimo aspektai. Teigiamas ir neigiamas poveikis. Tiesioginis ir netiesioginis poveikis. Kiekybinis ir kokybinis vertinimas.

14:15-14:35

(20 min.)

Pagrindiniai poveikio vertinimo etapai (V): viešosios konsultacijos (Prof. Ramūnas Vilpišauskas, TSPMI; Saulius Kolyta, vyr. politikos analitikas, STRATA)

Viešųjų konsultacijų panaudojimas atliekant poveikio vertinimą. Viešųjų konsultacijų gairės. Konsultacijų tikslai. Konsultacijų formos ir būdai. Konsultacijų rezultatų pateikimas.

14:35-15:00

(25 min.)

Apibendrinimas

 

„Analitiniai metodai“ (informacija ir duomenys) 1 dalis, 4 val.
9:45-10:00 Registracija
10:00-10:05

(5 min.)

 

Pristatymas

 

 

10:05-10:40

(35 min.)

Poveikio vertinimas pasitelkiant informaciją ir duomenis: siūlomo sprendimo loginio modelio konstravimas (dr. Vainius Bartasevičius, tyrimų grupės vadovas, STRATA)

Kas yra sprendimo/viešosios politikos loginis modelis? Loginio modelio grandinė (nuo išteklių iki poveikio). Loginio modelio reikalingumas ir vaidmuo. Pavyzdžiai.

10:40-11:10

(30 min.)

Duomenys, kaip būdas pagrįsti loginį modelį: skirtingi duomenų tipai (dr. Vainius Bartasevičius, tyrimų grupės vadovas, STRATA)

Pirminiai ir antriniai duomenys ir jų vaidmuo poveikio vertinimuose.

11:10-11:45

(35 min.)

Darbas grupėse
11:45-12:00

(15 min.)

Darbo grupėse rezultatų aptarimas
12:00-13:00 Pietų pertrauka
13:00-13:10

(10 min.)

Darbo grupėse rezultatų aptarimas (pratęsimas)
13:10-13:40

(30 min.)

Antriniai duomenys ir jų panaudojimas. Kaip atrodo patikimi duomenys? (Dr. Vainius Bartasevičius, tyrimų grupės vadovas, STRATA)

Antrinių duomenų patikimumo kriterijai. Oficialioji statistika. Mokslinių tyrimų ir ekspertinių organizacijų duomenys.

10 min. Poilsio pertraukėlė
13:50-14:20 (30 min.) Pirminiai duomenys ir jų panaudojimas. Kaip atrodo patikimi duomenys? (Dr. Vainius Bartasevičius, tyrimų grupės vadovas, STRATA)

Pirminių duomenų patikimumo kriterijai. Apklausos. Interviu/fokus grupės.

14:20-14:50

(30 min.)

Įtraukūs duomenų rinkimo metodai (Dr. Dalia Bagdžiūnaitė, pogrupio vadovė, STRATA)

Kas yra įtraukios viešosios politikos formavimo praktikos? Politikos laboratorijos veiklos principai. Dizaino, elgsenos mokslo ir ateities simuliacijų metodai ir jų nauda sprendžiant viešosios politikos klausimus. Pavyzdžiai.

14:50-15:00

(10 min.)

Apibendrinimas

 

„Analitiniai metodai“  2 dalis, 4 val.
9:45-10:00 Registracija
10:00-10:05 

(5 min.)

Pristatymas
10:05-10:25

(20 min.)

Poveikių tipai (angl. Impact characterisation) (Dr. Lorenzo Allio, Director, allio|rodrigoconsulting)

Apibendrinami pagrindiniai poveikio tipai, akcentuojant netiesioginį poveikį ir nenumatytas pasekmes; „rezultatų grandinės“ modelis.

This section will recapitulate the main types of impacts, putting emphasis especially on indirect impacts and unintended consequences, drawing from the “chain of results” model.

10:25-10:55

(30 min.)

Praktinė užduotis ir aptarimas su visa auditorija bendrai

Practical assignment/workshop facilitated by Dr. A. Lorenzo

10.55 – 11.00 Poilsio pertrauka/ Comfort break
11:00-12:00

(60 min.)

 

Sąnaudų-naudos analizė (angl. Cost-Benefit Analysis (CBA)) ir sąnaudų-veiksmingumo analizė (Cost-Effectiveness Analysis (CEA)) (Dr. Lorenzo Allio, Director, allio|rodrigoconsulting) Įvadas į alternatyvų vertinimą.

Pagrindiniai sąnaudų-naudos ir sąnaudų-veiksmingumo analizės principai. Diskonto koeficiento ir grynosios dabartinės vertės taikymas. Jautrumo analizės taikymas rizikoms ir scenarijams vertinti.

Introduction to option comparison; main elements of CBA and CEA; and application of discount rates and the so-called Net Present Value approach to account for the temporal dimension when assessing impacts, and the use of sensitivity analysis to control for uncertainty and elaborate scenarios

12:00-13:00 Pietų pertrauka
13:00-14:05 Socialinio-ekonominio poveikio naudos (žalos) įverčiai, įverčių lentelės ir komponentai (Dr. Linas Jasiukevičius, ekspertas, CPVA)

CPVA administruojamo ekonominės analizės įverčių katalogo pristatymas

14:05 – 14:15

(10 min.)

Poilsio pertrauka/Comfort Break.
14:15-14:50

(35 min.)

Daugiakriterinė analizė (angl. Multi-Criteria Analysis (MCA)) (Dr. Lorenzo Allio, Director, allio|rodrigoconsulting)

Pagrindiniai daugiakriterinės analizės principai, taikomos kai dalies kriterijų nėra įmanoma išmatuoti pinigine išraiška.

The basic concepts related of Multi-Criteria Analysis (MCA) as an appropriate method to balancing out options even when not all impacts are fully monetized.

14:50-15:00

(10 min.)

Apibendrinimas