Sąnaudų ir naudos analizė (SNA) – vienas iš kiekybinės analizės metodų, pirmiausia skirtas vertinti investicinių projektų ir programų, finansuojamų valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis, pagrįstumą. SNA esmė – projektui įgyvendinti reikalingų sąnaudų palyginimas su jo sukuriama socialine – ekonomine nauda. Sąnaudos ir nauda pateikiami pingine išraiška ir tai palengvina jų palyginimą.

Lyginant su investiciniais projektais ir programomis, teisinio reguliavimo poveikis ir jo vertinimas yra daug kompleksiškesnis ir apima daugelį įvairių aspektų, įskaitant poveikį įvairioms visuomenės grupėms.

SNA – pakankamai sudėtingas ir ne visais atvejais teisinio reguliavimo poveikio vertinimui atlikti tinkamas instrumentas. Todėl jį renkantis reiktų laikytis proporcingumo principo ir užtikrinti, kad SNA atlikimui skirtas laikas, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai būtų proporcingi tikėtinam poveikio mastui (kuo didesnis tikėtinas poveikis valstybės biudžetui, kuo visuomenei svarbesnį sprendimą planuojama priimti, tuo daugiau išteklių reiktų skirtų tokios teisėkūros iniciatyvos poveikio įvertinimui).

Teisinio reguliavimo nauda kai kuriais atvejais gali būti sunkiai įvertinama pinigine verte, gali trūkti SNA atlikti reikalingų duomenų arba paties vertinimo sąnaudos gali būti nepagrįstai didelės. Todėl šis analizės metodas nėra universalus ir ne visada tinkamas vertinti planuojamų teisėkūros iniciatyvų poveikį. Paprastai poveikio vertinimams atlikti naudojamasi paprastesniais analizės metodais.

SNA analizei atlikti STRATA yra parengusi SNAx skaičiuoklės pirmąją versiją, kuri bus toliau tobulinama. SNAx skaičiuoklė – tai Excel pagrindu veikiantis įrankis, kuriuo pagalba galima apskaičiuoti ir palyginti kelių teisinio reguliavimo alternatyvų naudą ir sąnaudas, išreikštas pinigine verte.

SNAx skaičiuoklė leidžia įvertinti įvairių rūšių sąnaudas, tenkančias valstybės biudžetui, ir naudą, kurią gauna visuomenė, objektyviai palyginti įvairias numatomo teisinio reguliavimo alternatyvas. Taip pat, šio instrumento pagalba galima įvertinti teigiamą ir neigiamą numatomo teisinio reguliavimo poveikį įvairioms visuomenės grupėms.

STRATA parengto SNAx naudotojo vadovo tikslas – padėti valstybės institucijų darbuotojams, rengiantiems teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimus, atlikti SNA ir panaudoti šį instrumentą pasirenkant geriausią problemos sprendimo alternatyvą.