STRATA strategija

Organizacijos misija

Kurti pamatus pagrįstiems ir įžvalgiems viešosios politikos sprendimams

Ši misija yra kertinė STRATA egzistavimo priežastis. Misija įvardija organizacijos paskirtį valstybėje, atskleidžia jos tenkinamą viešąjį interesą, vienija ir įkvepia esamus bei potencialius organizacijos darbuotojus.

Strateginiai tikslai

Organizacijos misijos siekiama įgyvendinant keturis strateginius tikslus:

 • Teikti patikimas įžvalgas ir rekomendacijas, siekiant kokybiškų strateginių sprendimų.
 • Būti proaktyviu partneriu diegiant įrodymais grįstų sprendimų kultūrą.
 • Dalyvauti formuojant pozityvų visuomenės požiūrį į įrodymų svarbą.
 • Puoselėti bendro tikslo siekiančią nepriklausomą ekspertų komandą.

Vertės pasiūlymas

Vertės pasiūlymas paaiškina, kokias esmines vertes organizacija kuria savo klientui. Šios vertės apibrėžia organizacijos konkurencinį pranašumą ir išskirtinumą.

Patikimos įžvalgos ir rekomendacijos

Žinios sprendimams
Argumentuotos rekomendacijos ir strateginiai pasiūlymai

Sisteminis požiūris

Holistinis matymas
Ilgalaikis valstybinis požiūris
Tarpsektorinė prieiga

Strateginis įgalinimas

Kompetencijų kuriant įrodymais grįstą politiką kėlimas
Imlumas įrodymams
Partnerystė inicijuojant pokyčius
Proceso įtraukumas ir inovacijos

Įsipareigojimai suinteresuotosioms šalims

Strateginiai tikslai yra sietini su įsipareigojimais suinteresuotosioms šalims. Strategijoje išskiriamos keturios suinteresuotosios šalys: 1) klientai – Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija bei ministerijos, 2) steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 3) visuomenė; 4) vieni kitiems – STRATA darbuotojai.

TEIKTI PATIKIMAS ĮŽVALGAS IR REKOMENDACIJAS, SIEKIANT KOKYBIŠKŲ STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ


KLIENTAMS

BŪTI PROAKTYVIU PARTNERIU DIEGIANT ĮRODYMAIS GRĮSTŲ SPRENDIMŲ KULTŪRĄ


STEIGĖJUI (VYRIAUSYBEI)

Kurti pamatus pagrįstiems ir įžvalgiems viešosios politikos sprendimams

VISUOMENEI


DALYVAUTI FORMUOJANT POZITYVŲ VISUOMENĖS POŽIŪRĮ Į ĮRODYMŲ SVARBĄ

VIENI KITIEMS


PUOSELĖTI BENDRO TIKSLO SIEKIANČIĄ NEPRIKLAUSOMĄ EKSPERTŲ KOMANDĄ

Vertybės

Organizacijos misija ir įsipareigojimai suinteresuotosioms šalims yra įgyvendinami veiklą grindžiant STRATA vertybėmis: kokybe, komanda, atvirumu ir įžvalgumu.

Kokybė

Siekis nuolat tobulėti, siekti aukščiausių mokslinių standartų taikant kiekybinius ir kokybinius viešosios politikos analizės metodus.

Komanda

Darnūs, sąveika ir įtraukimu pagrįsti organizacijos vidaus ir išorės ryšiai, įkvepiantys ir ugdantys tarpusavio santykiai.

Atvirumas

Dėmesys naujoms idėjoms, metodams, požiūriams ir pasirengimas konstruktyviai diskusijai.

Įžvalgumas

Siekis atskleisti geriausias strateginių sprendimų galimybes sudėtingomis ir kintančiomis aplinkybėmis.

Strategijos įgyvendinimo (poveikio) rodikliai

Lentelėje pateikiami visam strategijos įgyvendinimo laikotarpiui skirti rodikliai, jų pradinė reikšmė 2020 m. Šie rodikliai bei reikšmės atspindi organizacijos strateginių tikslų įgyvendinimo poveikį. Naujų rodiklių reikšmių skaičiavimo metodikos bus parengtos 2021 m. I ketv., pirmą kartą faktinė reikšmė bus apskaičiuota pasibaigus 2021 m.

Nr. Rodiklis Pradinė reikšmė 2020m. Siektinos reikšmės Duomenų šaltinis
2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m.
1. Ekspertų, mokslininkų žinių panaudojimas priimant sprendimus, indeksas (angl. Expert Advice) 6 6 6 7 7 8 Sustainable Governance Indicators
2. Atliktų kokybiškų didesnio poveikio sprendimų projektų ex- ante poveikio vertinimų dalis, procentai 10 20 25 30 35 STRATA
3. Priimant sprendimus panaudotų įžvalgų ir rekomendacijų dalis, procentai 30 50 60 70 80 STRATA
4. Darbuotojų įsitraukimas, procentai 20 30 50 60 80 STRATA

Strateginės kryptys iki 2025 metų

Strateginės kryptys nustato organizacijos prioritetinius darbus kiekvieno strateginio tikslo srityje trumpuoju (5 metų) laikotarpiu. Šioms kryptims įgyvendinti bus skiriami didžiausi STRATA žmogiškieji, finansiniai ir organizaciniai ištekliai.

1. Klientai | Sutelkus kompetencijų tinklą išvystyti viešosios politikos analizės pajėgumai

STRATA jau atlieka kokybiškus tyrimus švietimo, mokslo, inovacijų, žmogiškojo kapitalo ir darbo rinkos srityse bei yra užmezgusi partnerytės ryšius su Lietuvos banku, „Versli Lietuva“, „Investuok Lietuvoje“, Pasaulio Banku ir kitais kertiniais parteriais. Toliau telkiant valstybėje egzistuojančių kompetencijos centrų pajėgumus, bus suformuota pajėgi įrodymų pasitelkimo viešosios politikos praktikai platforma. Šios platformos sukūrimas ir įveiklinimas sudarys klientui galimybę vieno langelio principu pasiekti aktualias žinias, reikalingas strateginiams sprendimams viešosios politikos srityse priimti. Taip bus atlieptas Covid-19 pandemijos išaugęs duomenų ir ekspertizės poreikis ir dėl dalyvavimo tarptautinėse organizacijose bei kitų veiksnių didėjanti įrodymų viešojoje politikoje paklausa.

2. Steigėjas | Pasitelkiant gerąją patirtį kartu su steigėju sukurta veikianti įrodymais grįsto valdymo sistema

Įrodymais grįstas valdymas negali funkcionuoti tik atskiroje institucijoje. Ir Lietuvos analitikai, ir tarptautiniai vertintojai sutaria, kad Lietuvos viešojo valdymo sistemoje yra nepakankamai išplėtoti kertiniai įrodymais grįsto valdymo elementai – prieiga prie reikalingų įrodymų, gebėjimai juos sutelkti ir pritaikyti kiekvienoje viešojo valdymo srityje, sprendimų priėmėjų nuostatos ir įsipareigojimai remtis įrodymais priimant sprendimus. Kaip įgaliotas Vyriausybės analitinis centras, turintis reikiamą patirtį, reputaciją ir tarptautinius ryšius, STRATA yra tinkamiausia Vyriausybės partnerė, siekiant įgalinti veiksmingą įrodymais grįsto valdymo sistemą.

3. Visuomenė | Padidėjęs domėjimasis įrodymais priimant strateginius sprendimus

Įrodymų reikšmės priimant strateginius sprendimus didinimas kuria prielaidas ne tik geresnei priimamų sprendimų kokybei, bet ir didesniam visuomenės pasitikėjimui viešojo valdymo institucijomis. Todėl STRATA numato aktyviai skleisti informaciją apie atliktų tyrimų rezultatus, ieškoti inovatyvių būdų šią informaciją pristatyti atskiroms tikslinėms auditorijoms. Tai padidins visuomenės ir sprendimų priėmėjų informuotumą apie įrodymus, jų svarbą, aktyviau įtrauks piliečius į aktualių viešosios politikos klausimų sprendimą, kurs galimybes skleisti viešojo valdymo inovacijas bei vykdyti gerosios praktikos mainus.

4. Vieni kitiems | Įtvirtintas organizacijos tikslas leidžia išlaikyti ir pritraukti ekspertus

Turimi darbuotojai, jų sukauptos žinios ir patirtis yra pagrindinis išteklius, būtinas įgyvendinti STRATA tikslams. Norint ugdyti esamus ir pritraukti naujus aukščiausios kompetencijos darbuotojus, STRATA sieks įtvirtinti pagrindinį savo tikslą organizacijos kultūroje. Siekdama sėkmingai konkuruoti su privačiu sektoriumi dėl ekspertų ir talentų, STRATA sieks užtikrinti personalui išlaikyti skirto finansavimo tvarumą ir, įgyvendindama motyvuojančius personalo valdymo sprendimus, didinti organizacijos kaip įkvepiančios darbo vietos patrauklumą.

2021 metai

Atsižvelgiant į projektinėmis lėšomis pagrįstas galimybes, išplėtojami įstaigos žmogiškieji ištekliai, suformuojamas tarpinstitucinis įrodymais grįsto valdymo kompetencijų tinklas, išplečiami ryšiai su partneriais ir vykdomas bendrų ekspertinių pajėgumų stiprinimas. Plečiama STRATA atliekamų tyrimų, vertinimų, apžvalgų temų įvairovė. Didelis dėmesys skiriamas rezultatų kokybei gerinti ir jų pateikimo sprendimų priėmėjams formai tobulinti.

2022 metai

Didžiausias dėmesys sutelkiamas į įrodymais grįsto valdymo sistemos įgalinimą tiek įstaigos viduje, tiek išorėje (vyriausybiniame sektoriuje), toliau plėtojami aktualūs kompetencijų tinklai, plečiami STRATA ekspertiniai pajėgumai. Nuosekliai didinama STRATA atliekamų tyrimų, vertinimų, apžvalgų temų įvairovė.

2023 metai

Pasiekiama ekspertinė kompetencija visose svarbiausiose STRATA veiklos srityse, veiksmingai ir efektyviai veikia suformuoti kompetencijų tinklai. Veikia išgrynintas įstaigos atliekamų tyrimų, vertinimų, apžvalgų temų formavimo modelis, kuriame subalansuotos temų inicijavimo – steigėjo ir pačios STRATA – apimtys.

2024 metai

Įstaiga visapusiškai įgalinta ir veikia kaip strateginių analitinių, ekspertinių kompetencijų centras. Sprendimų priėmimo procese ir viešajame diskurse ji pripažįstama ir vertinama kaip patikimas ir kompetentingas strateginių įžvalgų ir patarimų formuotojas.

2025 metai

STRATA kompetencija ir šalies įrodymais grįsto valdymo sistemos pažanga pripažįstama tarptautiškai, įvaldomi nauji, inovatyvūs įrankiai, nustatomos naujo raidos etapo gairės.

Strategijos įgyvendinimas, stebėsena ir atsiskaitymas

Siekiant užtikrinti nuoseklų strategijoje numatytų strateginių krypčių įgyvendinimą, kiekvieniems strategijos įgyvendinimo metams sudaromas metinis veiklos planas. Metinis veiklos planas skirtas detalizuoti pasirinktus strategijos įgyvendinimo būdus, jame nustatomi tikslai, uždaviniai, juos įgyvendinančios priemonės (veiksmai, veiklos), tikslų ir (ar3 uždavinių įgyvendinimo pažangai ar mastui matuoti skirti rodikliai, terminai, biudžetas ir atsakingi vykdytojai. Metinio veiklos plano projektas kasmet iki einamųjų metų sausio 20 d. teikiamas svarstyti Valdybai, jį tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Strategijoje numatytų strateginių krypčių įgyvendinimo pažanga stebima kiekvieną ketvirtį, Valdybai pristatant esmines per ataskaitinį laikotarpį įgyvendintas veiklas, pasiektus rezultatus, nustatytas rizikas suplanuotiems rezultatams laiku pasiekti. Atsižvelgdama į stebėsenos duomenis, Valdyba gali teikti siūlymą Susirinkimui dėl strategiją įgyvendinančio dokumento – metinio veiklos plano – tikslinimo.

Kasmet rengiama metinė strategijos įgyvendinimo ataskaita (toliau – Metinė ataskaita3, kurioje įvertinamas strateginių krypčių įgyvendinimas, pateikiamos strategijos rodiklių pasiekimo reikšmės, aptariami svarbiausi ateinančio laikotarpio prioritetiniai darbai, prireikus nustatomos rizikos, kylančios sėkmingam strategijos įgyvendinimui. Metinė ataskaita pristatoma Valdybai, paprastai vasario mėnesį, ir Susirinkimui, paprastai kovo mėnesį. Metinė ataskaita Valdybos teikimu tvirtinama Susirinkimo sprendimu ir skelbiama viešai.

Pasikeitus esminiams Strategijos elementams ar atsiradus poreikiui juos papildyti, Strategija gali būti tikslinama ir (ar3 peržiūrima. Strategijos tikslinimo ir (ar3 peržiūros inicijavimo teisę turi STRATA, Valdyba, Susirinkimas.

Svarbiausių darbų iki 2025 m. sąrašas

 • Sutelkta ekspertizė viešojo valdymo, ekonomikos, socialinės politikos ir žaliojo kurso analizės srityse.
 • Įvaldyti įžvalgų kūrimo, horizonto skenavimo ir prognozavimo metodai.
 • Sukurta STRATA tyrimų portfelio rengimo metodika ir sudarytas ilgalaikis tyrimų portfelis.
 • Parengti įrodymais grįsto valdymo analitinių produktų metodiniai standartai ir rekomendacijų rengimo principai, įveiklinta bendros kūrybos (viešasis sektorius, mokslas, verslas) metodika geriausioms rekomendacijoms rengti.
 • Prisidedama prie Valstybės pažangos strategijos rengimo.
 • Parengtas Nacionalinio pažangos plano įgyvendinimo pažangos vertinimas.
 • Įveiklintas viešojo, akademinio ir privataus sektorių mokslinių ir analitinių kompetencijų tinklas įrodymams kurti.
 • Bendradarbiaujama su mokslo ir studijų įstaigomis, siekiant didinti viešojo sektoriaus galimybes prisitraukti ekonomistus.
 • Sukurta veiklos efektyvumo vertinimo sistema.
 • Užmegztos aktyvios partnerystės ir įgyvendinami bendri projektai su tarptautiniu mastu pripažįstamomis organizacijomis.
 • Sustiprintos viešojo valdymo institucijų analitinės kompetencijos.
 • Atnaujinta valstybės užsakymų mokslui sistema.
 • Sukurta veiksminga rezultatų pristatymo ir viešinimo sprendimų priėmėjams sistema.
 • 3 savivaldybėse sukurti viešosios politikos laboratorijos „Policy Lab“ padaliniai.
 • Ištobulinta STRATA „Įrodymų biblioteka“ ir padidintas jos žinomumas.
 • Atnaujinta ir suefektyvinta organizacijos ir personalo valdymo politika, orientuojantis į darbuotojų įgalinimą ir pasitikėjimo didinimą.
 • Suformuota organizacinė kultūra, orientuota į misijos įgyvendinimą ir organizacijos vertybes.
 • Sukurta sėkmės, išmoktų pamokų ir institucinio „know how“ dalinimosi platforma.