Praleisti meniu

Projektai

  Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas

  Projekto tikslas – sustiprinti struktūrinių reformų bei viešosios politikos strateginių sprendimų kokybę Vyriausybės lygiu.

  Šiuo projektu buvo siekiama tobulinti Vyriausybės ir ministerijų pajėgumą sprendžiant ilgojo laikotarpio ir horizontalius strateginius klausimus, taip pat skatinti inovacijas formuojant politiką ar įgyvendinant valstybės uždavinius. Projekto tikslo siekiama:

  • sukuriant įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centrą (toliau – Centras) prie Vyriausybės kanceliarijos, kuris atliktų kaštų naudos analizę ir sisteminius vertinimus strateginiais klausimais priskirtose viešosios politikos srityse (žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimo, geresnio reglamentavimo, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) konkurencingumo didinimo, šešėlinės ekonomikos masto ir įtakos vertinimo ir kitose srityse);
  • suformuojant vientisą įrodymais grįstos viešosios politikos praktiką nacionaliniu lygiu.

  Centro sukūrimas sudaro sąlygas objektyvesnei, geriau duomenimis iliustruotai ir skaidresnei teisėkūrai. Taip pat sklandesnėms reformoms nacionaliniu lygiu ir prisideda prie efektyvesnio viešojo valdymo, efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir aktyvaus viešosios politikos proceso formavimo ir valdymo. Centro veiklos rezultatus naudoja Vyriausybė, ministerijos, kitos viešojo valdymo institucijos sisteminiams sprendimams priimti.

  Vykdytojas: LR Vyriausybės kanceliarija

  Partneris: Vyriausybės strateginės analizės centras

  Laikotarpis: 2018.10.23 – 2023.12.29

  Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

  Projekto išlaidų suma: 4 310 179,90 EUR

  Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemos atnaujinimas ir funkcionalumo palaikymas

  Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus Nutarimą Nr. 162 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“ ir pradėjus įgyvendinti nuolatinę žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemą nacionaliniu lygmeniu, atsirado pagrindas kardinaliai atnaujinti 2013–2015 m. Ūkio ministerijos užsakymu parengtą ,,Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos“ modelį, panaudojant ir integruojant Nacionalinėje žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemoje kaupiamus detalius valstybinių registrų ir informacinių sistemų rodiklius. Iš esmės atnaujinto modelio rezultatai leis įvertinti dabartinę ir prognozuojamą darbo jėgos paklausą ir pasiūlą pagal darbo rinkos struktūrą (kvalifikacija, profesija) bei pasiskirstymą (savivaldybės). Informacija apie darbo jėgos trūkumą ar perteklių leis formuoti duomenimis grįstą darbo rinkos ir švietimo sistemos viešąją politiką, siekiant efektyvaus žmogiškųjų išteklių planavimo ir kaštų valstybėje paskirstymo.

  Projekto kodas 09.4.3-ESFA-V-834-02-0001

  Vykdytojas: STRATA

  Partneris: Valstybės duomenų agentūra

  Laikotarpis: 2018.11.30-2023.08.30

  Projektas finansuojamas ESFA lėšomis.

  Projekto išlaidų suma: 474 673,33 EUR

  Projekto tikslas: tobulinti vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistem

  Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas

  Projekto tikslas: sukurti tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapį, siekiant nustatyti Lietuvos mokslo potencialą tarptautiniame kontekste ir sustiprinti Lietuvos tyrėjų pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas.

  Projekto veikla: Lietuvos MTEPI veiklos perspektyvumo įvertinimas ir mokslo tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas.

  Projekto kodas 09.3.3-ESFA-V-711-05-0001

  Vykdytojas: STRATA

  Partneris: Lietuvos mokslo taryba

  Laikotarpis: 2018.10.23-2023.08.29

  Projektas finansuojamas ESFA lėšomis.

  Projekto išlaidų suma: 1 367 358,37 EUR

  Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

  Valstybės sprendimų priėmėjai – Seimas, Vyriausybė, Vyriausybės strateginiui analizės centrui (STRATA) pavedė įgyvendinti mokslo ir studijų institucijų, jų infrastruktūros, įgyvendinamų studijų ir mokslo veiklų efektyvumo stebėseną ir pažangos vertinimą.

  Tačiau iki šiol realiai nėra sukurtos valstybiniu lygiu patvirtintos pažangos vertinimo sistemos, kuri leistų priimti pagrįstus mokslo ir studijų strateginio valdymo sprendimus.

  Įvykdžius projektą, bus sukurti ir įdiegti sistemos poreikius atitinkantys 8 (aštuoni) mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo įrankiai, kurie leis formuoti įrodomais grįstą mokslo ir studijų politiką, priimti valdymo sprendimus, tobulinti mokslo ir studijų veiklą tiek nacionaliniu, tiek instituciniu lygmeniu.

  STRATA sukurs ir išbandys įrankius, kurie skirti mokslo ir studijų institucijų veiklos bei mokslo ir studijų sistemos pažangai stebėti, vertinti. Taip pat projekto metu bus ugdomi projekto tikslinės grupės (mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų darbuotojai) gebėjimai reikalingi projekto metu kuriamų įrankių bei jų pagrindu gautų rezultatų panaudojimui įgyvendinant mokslo ir studijų politiką bei STRATA interneto svetainėje bus vizualizuota statistinė informacija apie mokslo ir studijų sistemos pažangą, kuri užtikrins plačią prieigą prie pažangos stebėsenos ir vertinimo informacijos suinteresuotosioms šalims bei visuomenei.

  Projekto veiklos

  1.1. Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo įrankių sukūrimas ir išbandymas
  1.2. STRATA darbuotojų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų darbuotojų gebėjimų stiprinimas

  Projekto kodas 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001

  Vykdytojas: STRATA

  Laikotarpis: 2015.11.02 – 2020.11.30

  Projektas finansuojamas ESFA lėšomis

  Projekto išlaidų suma: 1 692 961,20 EUR

  Pildoma

  Šioje svetainėje naudojami slapukai

  Slapukai padeda užtikrinti, kad jūs gaunate geriausią patirtį naudojantis mūsų svetaine. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite mūsų slapukų politiką.