Praleisti meniu

Tyrimai

  Tyrimų ataskaitos

  STRATA rengia įrodymus, padedančius viešojo sektoriaus dalyviams priimti tvarius ir efektyvius sprendimus. Tai – įrodymais grįsto valdymo pagrindai.

  Įrodymais grįstas valdymas – tai strateginiai sprendimai, paremti naujausiais duomenimis, įžvalgiomis ekspertų rekomendacijomis, kokybiškomis ir išsamiomis analizėmis.

  Strateginių įžvalgų formavimo grupė

  Šios grupės darbai susiję su valstybės strateginio lygmens dokumentais (pvz., LT2050 ir NPP), arba darbai, kuriuos atlikti STRATA yra įpareigota įvairiais teisės aktais ir šiuos darbus atlieka periodiškai. Šioje grupėje dirbantys politikos analitikai taip pat atlieka kitus projektinius darbus, kurie neturi konkretaus užsakovo, o darbai gali būti naudojami iškilus įvairiems iš anksto nebūtinai žinomais poreikiais (pvz., LiST, AIP, ŽIPS).

  2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano tikslų intervencijų logikos vertinimas: 1, 2, 5, 7, 8 ir 9 tikslai

  2020 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybė patvirtino 2021–2030 m. nacionalinį pažangos planą (toliau – Planas), kuriuo siekiama nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinančius pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos bei saugumo srityse, ir sutelkti finansavimo šaltinius šiems pokyčiams įgyvendinti. Plane numatomi ilgalaikiai strateginiai tikslai, pažangos uždaviniai ir pažangai matuoti skirti rodikliai su siektinomis reikšmėmis 2030 metams ir tarpinės rodiklių reikšmės 2025 metams. Plane ir kituose Lietuvos Strateginio valdymo sistemos dokumentuose numatyta, kad Plano įgyvendinimo laikotarpiu du kartus atliekami tarpiniai giluminiai ir kompleksiniai Plano įgyvendinimo pažangos vertinimai. Pirmasis tarpinis Plano įgyvendinimo pažangos vertinimas numatytas atlikti 2024 m. Šis vertinimas yra Plano pirmojo tarpinio vertimo dalis. Atsižvelgiant į Plano apimtį ir kompleksiškumą, šioje ataskaitoje pateikiamas 6 iš 10 Plano tikslų intervencijų logikos vertinimas, siekiant įvertinti teorinę 1, 2, 5, 7, 8, ir 9 Plano tikslų įgyvendinimo tikimybę bei identifikuoti šių tikslų intervencijų logikos tobulinimo poreikį.

  Lietuvos ilgalaikio socialinio tyrimo techninio įgyvendinimo modelio vertinimas

  Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas (toliau – LIST) buvo inicijuotas siekiant užtikrinti duomenimis grįstų įvykdytų viešosios politikos intervencijų (poveikio) vertinimą ir (ar) naujų intervencijų planavimą. LIST planuojamas kaip tęstinis visuomenės tyrimas, skirtas rinkti reprezentatyvius ir kokybiškus duomenis apie Lietuvos visuomenę bei jos raidą bei įgalinti rengti ir vertinti geresnius viešojo valdymo sprendimus. Strateginis tyrimo tikslas – kurti naujus įrankius ir metodus, kurie prisidėtų prie į ateitį orientuotos viešosios politikos bei padėtų tinkamai atliepti ilgalaikę šalies raidos viziją, kurią artimiausią dvidešimtmetį apibrėš valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“. LIST techninio įgyvendinimo modelio vertinimas skirtas įvertinti tinkamiausią LIST techninio įgyvendinimo modelį ir pasiūlyti jo projektą. Šio vertinimo rėmuose taip pat atliekamas LIST metodikos bandomasis tyrimas skirtas išbandyti sukurtą LIST techninio įgyvendinimo modelio projektą.

  Dirbtinis intelektas: įgūdžių problematika Lietuvoje. Darbo rinkos tyrimo ataskaita

  Šio tyrimo tikslas – nustatyti ir suprasti, kaip DI plėtra paveiks įgūdžių poreikį Lietuvoje per ateinančius penkerius metus. Tai įvadinis dokumentas, skirtas atskleisti su įgūdžiais susijusioms problemoms ir iššūkiams, kuriuos reikia spręsti norint išnaudoti DI potencialą ir galimybes. Daugiausia dėmesio skiriama įgūdžiams, reikalingiems DI kurti ir (arba) taikyti, valdyti ir reguliuoti. Tyrimo ataskaitoje įvardijamos sritys, kuriose reikia dirbti, kad Lietuva pasirengtų DI erai.

  Žmogiškųjų išteklių paklausa ir pasiūla: ilgalaikės prognozės

  ŽI ilgalaikės paklausos ir pasiūlos prognozės skirtos informuoti politikos formuotojus apie darbuotojų ir įgūdžių kaitą darbo rinkoje dešimties metų laikotarpiu. Jos leidžia numatyti galimą darbuotojų skaičiaus disbalansą (perteklių ar trūkumą) ir tikėtinus įgūdžių atitikties darbo vietų reikalavimams iššūkius. Ilgalaikių prognozių tikslas – atsižvelgiant į šalies Ekonominės raidos scenarijų ir oficialiąsias Lietuvos gyventojų skaičiaus prognozes, rengti ir skelbti ŽI paklausos ir pasiūlos prognozių rezultatus, leidžiančius įvertinti darbuotojų
  ir įgūdžių pokyčius, priimti pagrįstus ŽI valdymo sprendimus.

  Žmogiškųjų išteklių paklausa ir pasiūla: ilgalaikių prognozių metodika

  Žmogiškųjų išteklių paklausos ir pasiūlos ilgalaikių prognozių rengimo metodikoje aprašomos pagrindinės vartojamos sąvokos, taikomi metodai ir klasifikatoriai, naudojami statistinių duomenų šaltiniai, prognozių atnaujinimo dažnumas, prognozių pateikimo vartotojams būdai.

  NPP tikslų pažangos vertinimo ataskaita

  Šioje ataskaitoje yra vertinamas Nacionaliniame pažangos plane (toliau – NPP) numatytų dešimties strateginių tikslų progresas. Siekiama atsakyti į tokius klausimus: koks yra programos tikslų pasiekimo laipsnis; kokia tikimybė, kad bus pasiektos NPP numatytos tarpinės reikšmės; kokie pagrindiniai veiksniai (įskaitant valstybės vykdomas priemones) sudarė esmines kliūtis pasiekti aukštesnius rezultatus arba veikė rodiklių kitimą norima kryptimi; ar pasirinkti rodikliai ir jų skaičiavimo metodikos yra tinkamos pažangai matuoti; kaip galima patobulinti stebėsenos rodiklių rinkinį? Tikimasi, kad ataskaitos rezultatai bus panaudoti NPP, plano tikslo poveikio rodikliams tobulinti bei atsiskaitymui už NPP programos vykdymą.

  Lietuvos žmogiškojo kapitalo būklė

  Žmogiškasis kapitalas siejamas su asmens nematerialiu turtu, kuris naudojamas ekonominei vertei kurti, ir sveikata, nes nuo jos priklauso žmogaus darbingumas, darbo efektyvumas, atsparumas stresui ir pan. Žmogiškasis kapitalas yra daugialypis ir kaupiamas per visą gyvenimo ciklą. Jis didina našumą, taigi ir pelningumą. Todėl manoma, kad kuo daugiau įmonė investuoja į savo darbuotojus, tuo didesnė jos produktyvumo ir sėkmės tikimybė. Šioje studijoje pateikiami numatomi užimtumo kaitos pokyčiai, pagrindinės žmogiškojo kapitalo Lietuvoje charakteristikos, analizuojama žmogiškojo kapitalo formavimo ir panaudojimo problematika (tarp jų užsienio piliečių), vertinama žmogiškojo kapitalo situacija prioritetiniuose sektoriuose.

  Lietuvos socialinės raidos stebėsenos, reprezentatyvių gyventojų apklausų būdu, funkcijų peržiūra

  Ataskaitoje nagrinėjama Lietuvos socialinės raidos stebėsenos teisinė aplinka bei stebėsenos funkcijos įgyvendinimo ypatumai. Funkcijų peržiūros objektas orientuotas į Lietuvos visuomenės socialinės būklės (raidos) stebėseną, grįstą reprezentatyviomis šalies gyventojų apklausomis. Apibendrinus visuomenės socialinės būklės stebėsenos funkcijos peržiūros rezultatus aptariamos trys šios funkcijos įgyvendinimo alternatyvos kokybės ir efektyvumo užtikrinimo atžvilgiu. Taip pat šioje ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos dėl: strateginės reikšmės rodiklių integravimo į dalinai centralizuotą visuomenės socialinės būklės ir jos raidos stebėsenos sistemą; NPP

  rodiklių bei suformuotos rekomendacijos ir techninės gairės valstybės institucijoms planuojančioms įgyvendinti ar užsakyti visuomenės nuomonės tyrimus. Ši ataskaita yra skirta visiems strateginio valdymo sistemos dalyviams, kurie planavimo dokumentuose numatytų tikslų, uždavinių ar viešųjų intervencijų poveikiui stebėti pasitelkia arba planuoja pasitelkti rodiklius grįstus reprezentatyviomis visuomenės nuomonės apklausomis.

  Viešosios politikos sprendimų paramos grupė

  Šios grupės atliekami darbai – dažniausiai vienkartiniai analitiniai tyrimai, turintys konkretų užsakovą ir skirti konkrečios problemos sprendimui.

  Sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo modelio adaptavimas asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos kontekste

  STRATA 2019 metais sukurtas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų poreikio prognozavimo modelis tapo pagrindiniu įrankiu, padedančiu prognozuoti sveikatos priežiūros specialistų poreikio situaciją Lietuvoje bei gerinti sveikatos mokslų studijų krypčių grupei (pagal tam tikras programas) ir rezidentūros studijoms skiriamų valstybės finansuojamų vietų skaičiaus planavimą. Šioje naujausioje ataskaitoje ataskaitoje pateikiami atnaujinto ir praplėsto asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo iki 2032 m. modelio rezultatai, esama ir COVID-19 pandemijos laikotarpio specialistų poreikio analizė, rekomendacija dėl valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų paskirstymo.

  Naujų ES teisės aktų projektų poveikio vertinimas: kokybinė analizė

  URM užsakymu STRATA atliko tyrimą, kurio tikslas buvo išanalizuoti esamą ES iniciatyvų poveikio vertinimo sistemą ir nusistovėjusią praktiką, identifikuoti silpnas vietas, sisteminius trūkumus ir parengti pasiūlymus, kaip spręsti esamas šios srities problemas.

  Europos piliečių gerovė strateginės atviros autonomijos sąlygomis naujame geopolitiniame kontekste: Lietuvos požiūris

  Europos piliečių gerovė strateginės atviros autonomijos sąlygomis naujame geopolitiniame kontekste: Lietuvos požiūris

  Tyrimo tikslas – suformuoti įrodymais paremtą Lietuvos požiūrį į aktualų piliečių gerovės užtikrinimui politikos atsaką ES atviros strateginės autonomijos sąlygomis naujame geopolitiniame kontekste. Šio tyrimo rezultatas – suformuluotos rekomendacijos ir strateginiai siūlymai, kurie skirti veiksmams, padėsiantiems veiksmingai realizuoti Lietuvos požiūrį ES lygmenyje rengiamą ASA koncepciją, atitinkančią Lietuvos piliečių gerovės interesų poziciją siūlomų politikos atsako alternatyvų atžvilgiu. Šio tyrimo rezultatai taip pat padeda pagrindą ir suformuoja ASA srities tyrimų kryptis ateičiai.

  Viešųjų paslaugų perdavimo nevyriausybiniam sektoriui galimybių vertinimas

  NVO įtraukimas į paslaugų teikimą yra vienas iš būdų paslaugų prieinamumui didinti. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane yra patvirtinta priemonė „Priimti Vyriausybės sprendimą dėl atitinkamų viešųjų paslaugų teikimo perdavimo nevyriausybiniam ir (ar) privačiam sektoriui atsižvelgiant į atliktą teisės aktų, susijusių su viešųjų paslaugų teikimo perdavimo nevyriausybiniam ir (ar) privačiam sektoriui galimybėmis, peržiūrą.“ Šio tyrimo tikslas – nustatyti ir įvertinti NVO įtraukties teikti viešąsias paslaugas (ar jų dalį) skatinančius ir ribojančius veiksnius bei identifikuoti sisteminiam pokyčiui būtinas sąlygas.

  Užsienio reikalų ministerijos vykdomos užsienio politikos kuriamos vertės vertinimo metodikos sukūrimas ir bandomasis vertinimas

  Siekiant tobulinti Užsienio reikalų ministerijos veiklos stebėsenos bei kuriamos vertės matavimo sistemą, šiame tyrime įgyvendinami du uždaviniai. Pirma, pristatoma išsami kokybinių užsienio politikos veiklų ir jų rezultatų vertinimo metodologija. Antra, pristatomas pavyzdinis (pilotinis) URM veiklų vertinimas. Tyrime argumentuojama ir paaiškinama, kodėl ir kaip siekiant pagrįsti URM kuriamos veiklos vertę tikslinga remtis teorija grįstais kokybinio vertinimo metodais ir pateikti įtikinamą indėlio pasakojimą. Pilotinio vertinimo analizė apima URM vykdytas veiklas plėtojant saugumo ir ekonominio bendradarbiavimo programas su Lenkija, Italija ir Švedija.

  Viešojo saugumo tarnybos veiklos modelio vertinimas remiantis užsienio praktika

  Siekiant efektyvinti Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių institucijų institucinę sąrangą, sprendžiant Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomų funkcijų dubliavimo klausimą, atlikta Europos Sąjungos valstybių narių praktikų įgyvendinant analogiškas Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomoms funkcijų analizė, t. y.: 1) atlikta Viešojo saugumo tarnybos funkcijų apžvalga; 2) identifikuotos Europos Sąjungos valstybių narių institucijos, kurios vykdo funkcijas, analogiškas Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos atliekamoms pagrindinėms funkcijoms; 3) atliktas VST ir Europos Sąjungos valstybių narių veikiančių žandarmerijų funkcijų palyginimas.

  Nemokumo procedūrų mikroįmonėms supaprastinimo galimybių analizė

  Atlikta mikroįmonės sampratos analizė ir pateikiamas galimas mikroįmonės apibrėžimas. Išnagrinėti supaprastinti mikroįmonių nemokumo proceso siūlymai tarptautiniuose nemokumo teisės šaltiniuose didžiausią dėmesį skiriant UNCITRAL gairių analizei. Atliktas užsienio valstybių nemokumo proceso reglamentavimo tyrimas ir įvertinta dėl kokių priežasčių pasirinktose užsienio valstybėse buvo priimtas specialus mikroįmonių nemokumo reglamentavimas, kokios yra pagrindinės jo savybės, skirtumai nuo įprasto nemokumo proceso. Pateikiami siūlymai dėl operatyvesnio ir ekonomiškesnio supaprastinto mikroįmonių nemokumo (bankroto ir restruktūrizavimo) proceso Lietuvoje įvedimo. Įvertinti galimi teigiami ir neigiami siūlomo teisinio reglamentavimo pokyčiai bei rizikos, kurios gali kilti jį priėmus. Taip pat, atsižvelgiant į Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvos keliamą veiksmingo restruktūrizavimo proceso tikslą ir šio teisės akto taikymo nemokumo procese problematiką, vertinta, kaip siūlomas mikroįmonių nemokumo proceso reglamentavimas būtų suderinamas su Europos Sąjungos teisėje keliamais nemokumo teisės tikslais.

  Žiediškumo indekso struktūros vertinimas ir poveikio sričių indekso pokyčiui identifikavimas

  Šalies perėjimas prie žiedinės ekonomikos yra ilgai trunkantis procesas, kurį gali stabdyti ar skatinti finansiniai, ekonominiai, technologiniai, socialiniai bei rinkos veiksniai. Tai nėra susiję vien tik su naujų technologijų naudojimu, bet apima ir institucijų veiklą, procesus nuo pirminių išteklių naudojimo mažinimo iki produktų perprojektavimo, siekiant geresnio perdirbimo, naujus produktus, paslaugas ir žinias bei įmonių bendradarbiavimą per pramonės simbiozę, kai vienos pramonės atliekos yra kitos pramonės indėlis. Iškelti nacionaliniai tikslai gali palengvinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos.

  Tyrimo tikslas: Įvertinus Lietuvos žiediškumo indekso komponentų pokyčius, pateikti siūlymus apie potencialias galimybes indekso augimui.

  Šioje svetainėje naudojami slapukai

  Slapukai padeda užtikrinti, kad jūs gaunate geriausią patirtį naudojantis mūsų svetaine. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite mūsų slapukų politiką.